Zasady współpracy Fundacji Rodzić po Ludzku z biznesem (II sektor)

Fundacja Rodzić po Ludzku podejmuje współpracę z przedstawicielami II sektora aby pozyskiwać zasoby i środki finansowe wspierające realizację celu statutowego Fundacji, którym jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce.


 1. Współpraca Fundacji z podmiotami II sektora opiera się na wzajemnym poszanowaniu, uczciwości i przejrzystości.
 2. Współpraca z II sektorem nie może wpływać na niezależność podejmowanych przez Fundację działań.
 3. Cele i zakres współpracy powinny być precyzyjnie określone w umowie o współpracy.
 4. Współpraca powinna być udokumentowana umową i, jeżeli żadna ze stron tego nie zastrzeże, jawna.
 5. Podjęcie i prowadzenie współpracy opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem standardów branżowych (kodeksów), w tym: Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.
 6. Fundacja umieszcza informacje o współpracy z II sektorem w corocznych sprawozdaniach, dostępnych na stronie www.rodzicpoludzku.pl (http://www.rodzicpoludzku.pl/Sprawozdania).
 7. Fundacja nie podejmuje współpracy, jeśli miałaby ona być związana z produktami, których promocja jest sprzeczna z misją Fundacji.

Rodzaje współpracy Fundacji i II sektora:

 • Darowizna (finansowa lub rzeczowa). Darczyńca przekazuje określoną kwotę lub inne dobra na rzecz działań statutowych Fundacji. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartej umowy darowizny.
 • Partnerstwo społeczne. Podmiot II sektora jako Partner podejmuje wraz Fundacją wspólne działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Podejmowane działania powinny być długotrwałe i efektywne. Współpraca realizowana jest na podstawie wspólnie wypracowanej umowy o partnerstwie.
 • Sponsoring. Podmiot II sektora jako Sponsor współpracuje z Fundacją w celu wykonania określonego programu merytorycznego, opracowanego i realizowanego przez Fundację. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartej umowy sponsoringowej.
 • Zakup reklamy. Reklamodawca zakupuje określoną usługę, świadczoną przez Fundację w ramach działalności gospodarczej. Współpraca realizowana jest na podstawie złożonego przez Reklamodawcę formularza zamówienia.
 • Finansowanie treści merytorycznych. Fundacja niezależnie opracowuje temat ustalony wraz z podmiotem II sektora, zgodnie z zasadami Fundacji powstawania treści merytorycznych. Zamawiający akceptuje, że powstała treść jest integralna, a interesy zamawiającego nie mają wpływu na jej zawartość.