Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU www.GdzieRodzic.info
(„Regulamin”)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
● Serwis – strona internetowa www.Gdzierodzic.info, prowadzona przez Administratora, Administrator – Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773,
● Użytkownik – podmiot, który zaakceptował regulamin i w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Administratora,
● Konto położnej – profil zakładany przez położną poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie,
● Konto szkoły rodzenia – profil zakładany przez szkołę rodzenia lub położną prowadzącą edukację przedporodową poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie,
● Konto Czytelnika
● Konto – Konto położnej, Konto szkoły rodzenia i Konto Czytelnika lub Wizytówka szpitala (po uzyskaniu przez szpital danych dostępowych do Wizytówki szpitala)
● Wizytówka szpitala – profil szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej wyświetlany dla użytkowników serwisu, tworzony przez Administratora, który może być uzupełniany przez szpital po otrzymaniu przez placówkę od Administratora danych do logowania do konta szpitala,
● Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Właścicielem Konta,
● Właściciel Konta – podmiot zakładający Konto położnej, Konto szkoły rodzenia, Administrator Wizytówki szpitala lub osoba fizyczna zakładająca Konto Czytelnika

§ 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu


 

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  Dodatkowo podmioty zakładające Konto powinny posiadać konto poczty elektronicznej (email).
 2. Zabronione jest korzystanie przez Właścicieli Kont z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną odbywa się na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu, za wyjątkiem szpitala, z którym Umowa zostaje zawarta z chwilą uzyskania przez szpital danych dostępowych do Wizytówki szpitala i akceptacji przez szpital Regulaminu.
 3. Właściciel Konta może rozwiązać umowę z Administratorem w każdym czasie poprzez skasowanie Konta. Postanowienie nie odnosi się do Właściciela Konta administrującego Wizytówką szpitala.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta jeżeli Właściciel Konta wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu.

§ 4 Usługi świadczone przez Administratora

 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Właścicieli kont nieodpłatnie.
 2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na udostępnieniu narzędzia do tworzenia konta, publikacji konta w serwisie, formularzu do zgłoszenia naruszenia w szpitalu, interaktywny formularz planu porodu oraz torby do szpitala, udostępnienia bazy wiedzy na tematy okołoporodowe, możliwości głosowania w konkursie Anioły Położnictwa, dostępu do webinariów i materiałów po webinarowych, bazy szpitali, bazy położnych i szkół rodzenia, formularz zapisania się na newsletter Fundacji Rodzić po Ludzku. _
 3. Odpłatne usługi świadczone przez Administratora polegają na umieszczeniu reklam w postaci banerów oraz artykułów partnerskich.
 4. Administrator świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego Dotpay, przekazywanie darowizn na cele statutowe działalności Administratora (Fundację Rodzić po ludzku).Administrator nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat darowizn.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rejestracja i logowanie do Konta odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania Konta jeżeli działanie właściciela Konta jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Administratora.
 3. Właściciel Konta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Właściciel Konta zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Administratorem.
 4. Właściciel Konta może zamieszczać w Serwisie jedynie zdjęcia, w stosunku do których przysługują mu prawa własności intelektualnej.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie zdjęć o charakterze pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 6. Zdjęcia niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Administratora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela Konta.
 7. Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym od Fundacji Rodzić po Ludzku drogą mailową.
 8. Właściciel Konta przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych w Serwisie przez Właściciela Konta. Właściciel Konta jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, naruszających zasady niniejszego Regulaminu, a także naruszających lub mogących naruszyć prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a także sprzecznych z zasadami ochrony danych osobowych.
 10. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez Właściciela Konta w Serwisie jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, a także linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały.
 11. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Właściciela Konta w formularzu rejestracyjnym. Właściciel Konta jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Szczegółowe zasady dotyczące zakładania Kont

I. Konto czytelnika

Założenie konta czytelnika wymaga podania adresu mailowego i potwierdzenia założenie konta, oraz zaakceptowania regulaminu. A także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.


II. Konto położnej

 1. Utworzenie Profilu położnej wymaga podania informacji wskazanych jako obowiązkowe w formularzu dostępnym w Serwisie, tj. imię i nazwisko, województwo, powiat, miejscowość, miejsce pracy, oferta dla kobiet.
 2. Właściciel Konta może w każdej chwili edytować swoje Konto.
 3. Administrator ma prawo usunąć poszczególne zdjęcia jeżeli nie należą one do Właściciela Konta.
 4. Administrator rozpoczynając, każdą edycję konkursu Anioły Rodzić po Ludzku, automatycznie dodaje Profil do uczestników konkursu, informując o tym Właściciela Konta. Właściciel konta może w każdej chwili zrezygnować z udziału w danej edycji konkursu, zaznaczając odpowiednie pole w swoim Profilu. Regulamin konkursu dostępny będzie na podstronie Konkursu po ogłoszeniu każdej edycji.

III. Konto szkoły rodzenia

 1. Utworzenie Profilu szkoły rodzenie wymaga podania informacji podanych jako obowiązkowe w formularzu dostępnym w Serwisie, tj.
  nazwa szkoły rodzenia, województwo, powiat, miejscowość, adres, inne dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).
 2. Właściciel Konta może w każdej chwili edytować swój profil i dokonywać w nim zmian.
 3. Administrator ma prawo usunąć poszczególne zdjęcia jeżeli nie należą one do Właściciela Konta.

IV. Wizytówka szpitala

 1. Wizytówka szpitala jest tworzona przez Administratora.
 2. Szpital odpowiada za następujące informacje zamieszczone na profilu: nazwa szpitala, dane teleadresowe, stopień referencyjności oddziału położniczego i neonatologicznego, a także informacje zamieszczone w części “Informacje uzyskane od szpitala” oraz “Certyfikaty”.
 3. Szpital przekazuje informacje wypełniając ankietę opracowaną przez Administratora. Szpital wypełnia ankietę w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych przez szpitale informacji ani za żadne skutki, jakie mogą z tego wynikać.
 4. Szpital może samodzielnie dokonywać zmian logując się na swoje konto. Przy pierwszym logowaniu do konta szpital samodzielnie ustawia nowe hasło. Login to adres mailowy szpitala, na który został wysłany wniosek o dostęp do informacji publicznej. Szpital w dowolnym momencie korzystając ze swojego loginu i hasła może zaktualizować informacje.
 5. Szpital może zwrócić się do Administratora o udostępnienie danych do logowania lub o założenie profilu dla placówki.
 6. W przypadku zamknięcia oddziału położniczego szpital informuje Administratora o tym fakcie co skutkuje zamknięciem profilu placówki i nie wyświetlaniem go w bazie szpitali

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email fundacja@rodzicpoludzku.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ustępie powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Właściciela Konta dodatkowych wyjaśnień. Właściciel Konta jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Właściciela Konta na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres nadania reklamacji.
  § 8 Odpowiedzialność
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Właścicieli Kont.
 9. Właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. § 9 Dane osobowe
 10. Przetwarzanie danych osobowych Właścicieli Kont odbywa się zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania Umowy (art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 11. Administrator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Właścicielowi Konta przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu prowadzenia serwisu– przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Serwisu, związanych z jego obsługą techniczną oraz niezbędnymi modyfikacjami i naprawami.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie. Właściciele Kont zostaną o zmianach powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny.
 5. W Serwisie obowiązuje polityka prywatności Administratora dostępną tutaj: link do polityki prywatności
 6. Żadna z informacji publikowanych w Serwisie (dotyczy to zarówno treści, jak i elementów graficznych i kompozycji) nie może być reprodukowana, powielana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Osoba chcąca skorzystać z informacji zawartych w Serwisie jest zobowiązana podać źródło oraz link do strony, z której pochodzą informacje.
 7. Serwis został przygotowany z dbałością o merytoryczną rzetelność zawartych na niej informacji, ale autorzy nie gwarantują ich aktualności, dokładności i kompletności ani nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
 8. Podane informacje mają charakter informacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej.
 9. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści i opinie umieszczone w komentarzach.