Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU www.GdzieRodzic.info
(„Regulamin”)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
● Serwis – strona internetowa www.Gdzierodzic.info, prowadzona przez Administratora,

● Administrator – Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie (00-150), ul. Nowolipie 13/14, NIP: 5261721250, nr KRS 0000150773,
● Użytkownik – podmiot, który zaakceptował regulamin i w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Administratora,
● Konto położnej – profil zakładany przez położną poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie,
● Konto szkoły rodzenia – profil zakładany przez szkołę rodzenia lub położną prowadzącą edukację przedporodową poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie,
● Konto Czytelnika
● Konto – Konto położnej, Konto szkoły rodzenia i Konto Czytelnika lub Wizytówka szpitala (po uzyskaniu przez szpital danych dostępowych do Wizytówki szpitala)
● Wizytówka szpitala – profil szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej wyświetlany dla użytkowników Serwisu, tworzony przez Administratora, który może być uzupełniany przez szpital po otrzymaniu przez placówkę od Administratora danych do logowania do konta szpitala,
● Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Właścicielem Konta,
● Właściciel Konta – podmiot zakładający Konto położnej, Konto szkoły rodzenia, Administrator Wizytówki szpitala lub osoba fizyczna zakładająca Konto Czytelnika

§ 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  Dodatkowo podmioty zakładające Konto powinny posiadać konto poczty elektronicznej (email).
 2. Zabronione jest korzystanie przez Właścicieli Kont z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną odbywa się na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu, za wyjątkiem szpitala, z którym Umowa zostaje zawarta z chwilą uzyskania przez szpital danych dostępowych do Wizytówki szpitala i akceptacji przez szpital Regulaminu.
 3. Właściciel Konta może rozwiązać umowę z Administratorem w każdym czasie poprzez skasowanie Konta. Postanowienie nie odnosi się do Właściciela Konta administrującego Wizytówką szpitala.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta jeżeli Właściciel Konta wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu.

§ 4 Usługi świadczone przez Administratora

 1. Administrator świadczy usługi na rzecz Właścicieli Kont nieodpłatnie.
 2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na udostępnieniu narzędzia do tworzenia Konta, publikacji Konta w Serwisie, formularzu do zgłoszenia naruszenia w szpitalu, interaktywny formularz planu porodu oraz torby do szpitala, udostępnienia bazy wiedzy na tematy okołoporodowe, możliwości głosowania w konkursie Anioły Rodzić po Ludzku, podziękowania położnej i szpitalowi, dostępu do webinariów i materiałów po webinarowych, bazy szpitali, bazy położnych i szkół rodzenia, formularz zapisania się na newsletter Fundacji Rodzić po Ludzku.
 3. Odpłatne usługi świadczone przez Administratora polegają na umieszczeniu reklam w postaci banerów oraz artykułów partnerskich.
 4. Administrator świadczy na podstawie Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego Przelewy24, przekazywanie darowizn na cele statutowe działalności Administratora . Administrator nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat darowizn.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rejestracja i logowanie do Konta odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania Konta, jeżeli działanie Właściciela Konta jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Administratora.
 3. Właściciel Konta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Właściciel Konta zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Administratorem.
 4. Właściciel Konta może zamieszczać w Serwisie jedynie zdjęcia, w stosunku do których przysługują mu prawa własności intelektualnej.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie zdjęć o charakterze pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 6. Zdjęcia niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Administratora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela Konta.
 7. Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze informacyjnym od Administratora drogą mailową.
 8. Właściciel Konta przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych w Serwisie przez Właściciela Konta. Właściciel Konta jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, naruszających zasady Regulaminu, a także naruszających lub mogących naruszyć prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a także sprzecznych z zasadami ochrony danych osobowych.
 10. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez Właściciela Konta w Serwisie jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, a także linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały.
 11. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Właściciela Konta w formularzu rejestracyjnym. Właściciel Konta jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Szczegółowe zasady dotyczące zakładania Kont

I. Konto Czytelnika

Założenie Konta Czytelnika wymaga podania adresu mailowego i potwierdzenia założenie konta oraz zaakceptowania Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

II. Konto położnej

 1. Utworzenie profilu położnej wymaga podania informacji wskazanych, jako obowiązkowe w formularzu dostępnym w Serwisie, tj. imię i nazwisko, województwo, powiat, miejscowość, miejsce pracy oraz oferta dla kobiet.
 2. Właściciel Konta może w każdej chwili edytować swoje Konto.
 3. Administrator ma prawo usunąć poszczególne zdjęcia, jeżeli nie należą one do Właściciela Konta.
 4. Administrator rozpoczynając, każdą edycję konkursu Anioły Rodzić po Ludzku, automatycznie dodaje profil do uczestników konkursu, informując o tym Właściciela Konta. Właściciel Konta może w każdej chwili zrezygnować z udziału w danej edycji konkursu, zaznaczając odpowiednie pole w swoim profilu. Regulamin konkursu dostępny będzie na podstronie konkursu Anioły Rodzić po Ludzku po ogłoszeniu każdej edycji.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikom generowanie za pośrednictwem Serwisu indywidualnych podziękowań dla Właściciela Konta za pośrednictwem podstrony: www.gdzierodzic.info/podziekuj_poloznej. Podziękowania wygenerowane za pośrednictwem ww. podstrony przesyłane będą za pośrednictwem Administratora na adres e-mail Właściciela Konta, a także na adres e-mail pracodawcy wskazany na koncie Właściciela Konta. Celem udostępnienia tej możliwości jest propagowanie celów statutowych Fundacji, a także ułatwianie przekazywania podziękowań pomiędzy Użytkownikami do Właściciela Konta oraz jego pracodawcy.
  Właściciel Konta może usunąć swój profil z ww. podstrony, tym samym rezygnując z możliwości uzyskiwania w ten sposób podziękowań, zaznaczając odpowiednie pole w swoim profilu

III. Konto szkoły rodzenia

 1. Utworzenie profilu szkoły rodzenie wymaga podania informacji podanych, jako obowiązkowe w formularzu dostępnym w Serwisie, tj.
  nazwa szkoły rodzenia, województwo, powiat, miejscowość, adres oraz inne dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu).
 2. Właściciel Konta może w każdej chwili edytować swój profil i dokonywać w nim zmian.
 3. Administrator ma prawo usunąć poszczególne zdjęcia, jeżeli nie należą one do Właściciela Konta.

IV. Wizytówka szpitala

 1. Wizytówka szpitala jest tworzona przez Administratora.
 2. Szpital odpowiada za następujące informacje zamieszczone na profilu: nazwa szpitala, dane teleadresowe, stopień referencyjności oddziału położniczego i neonatologicznego, a także informacje zamieszczone w części “Informacje uzyskane od szpitala” oraz “Certyfikaty”.
 3. Szpital przekazuje informacje wypełniając ankietę opracowaną przez Administratora. Szpital wypełnia ankietę w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych przez szpitale informacji ani za żadne skutki (w tym szkody), jakie mogą z tego wynikać.
 4. Szpital może samodzielnie dokonywać zmian logując się na swoje Konto. Przy pierwszym logowaniu do Konta szpital samodzielnie ustawia nowe hasło. Login to adres mailowy szpitala, na który został wysłany wniosek o dostęp do informacji publicznej. Szpital w dowolnym momencie korzystając ze swojego loginu i hasła może zaktualizować informacje.
 5. Szpital może zwrócić się do Administratora o udostępnienie danych do logowania lub o założenie profilu dla placówki.
 6. W przypadku zamknięcia oddziału położniczego szpital informuje Administratora o tym fakcie, co skutkuje zamknięciem Wizytówki szpitala i nie wyświetlaniem go w bazie szpitali.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług przez Administratora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email fundacja@rodzicpoludzku.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ustępie powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Właściciela Konta dodatkowych wyjaśnień. Właściciel Konta jest obowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Właściciela Konta na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres nadania reklamacji.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Właścicieli Kont.
 3. Właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Właścicieli Kont.
 3. Właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Serwisu, związanych z jego obsługą techniczną oraz niezbędnymi modyfikacjami i naprawami.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie. Właściciele Kont zostaną o zmianach powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeks cywilny.
 5. W Serwisie obowiązuje polityka prywatności Administratora dostępną tutaj: link do polityki prywatności
 6. Żadna z informacji publikowanych w Serwisie (dotyczy to zarówno treści, jak i elementów graficznych i kompozycji) nie może być reprodukowana, powielana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Osoba chcąca skorzystać z informacji zawartych w Serwisie jest zobowiązana podać źródło oraz link do strony, z której pochodzą informacje.
 7. Serwis został przygotowany z dbałością o merytoryczną rzetelność zawartych na niej informacji, ale autorzy nie gwarantują ich aktualności, dokładności i kompletności ani nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
 8. Podane informacje mają charakter informacyjny i nie zastępują konsultacji medycznej.
 9. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści i opinie umieszczone w komentarzach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
„Podziękowania dla położnej/szpitala”

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Rodzić po Ludzku” (dalej „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, KRS: 0000150773, NIP: 5261721250, REGON: 011948526.

Kontakt z Administratorem danych

Możesz skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Fundacji, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@rodzicpoludzku.pl.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pisząc na adres siedziby Fundacji, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@rodzicpoludzku.pl.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji usługi pośrednictwa w przekazaniu podziękowań (dyplomu) do adresata – położnej lub placówki, w której jest ona zatrudniona,
 2. promocji dobrych praktyk w zakresie opieki okołoporodowej i poporodowej,
 3. przesyłania do Ciebie newsletteru dotyczącego działalności Fundacji,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, która to usługa polega na przekazaniu podziękowań (dyplomu) do adresata – położnej lub placówki, w której jest ona zatrudniona,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na:
  1. realizacji naszych celów statutowych,
  2. promocji dobrych praktyk w zakresie opieki okołoporodowej i poporodowej,
  3. ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od momentu skorzystania przez Ciebie z usługi pośrednictwa w przekazaniu podziękowań. Jeżeli w tym czasie powstanie spór związany z realizacją usługi, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym Fundacja zleca wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności obsługę IT, administrowanie aplikacjami biurowymi, wysyłkę newsletteru. Fundacja zawarła z takimi podmiotami odpowiednie umowy powierzenia.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Stanów Zjednoczonych, w związku z wykorzystaniem przez nas narzędzi biurowych pakietu Google Workspace, który dostarczany jest przez Google LLC. Google LLC jest uczestnikiem Data Privacy Framework (Ram ochrony danych UE-USA), co oznacza, że Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Ponadto ww. podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o standardowe klauzule umowne ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-US.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwało Ci w każdym wypadku. Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami.

Prawo skargi do Prezesa UODO

Jeżeli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek skorzystania z usługi pośrednictwa przy wysyłce podziękowań (dyplomu).