Regulamin Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 

Czym zajmuje się Fundacja Rodzić po Ludzku?

Reklama

Fundacja Rodzić po Ludzku (dalej: „Fundacja”) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Od ponad 27 lat monitorujemy placówki położnicze, sprawdzamy, jak respektowane są tam prawa kobiet w opiece okołoporodowej. Od 2018 roku kontynuujemy monitoring za pomocą ankiety „Głos matek”. Odpowiedzi w tej ankiecie stanowią podstawę prowadzonego przez nas Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku (dalej „Ranking”).

Cel Rankingu

Celem Rankingu jest promowanie szpitali, w których kobieta może urodzić „po ludzku” –
z poszanowaniem jej godności, prywatności, gdzie w najwyższym stopniu przestrzegane są zapisy Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz Ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem Rankingu jest także dostarczanie szpitalom informacji
na temat jakości opieki okołoporodowej świadczonej w ich placówce oraz wskazanie obszarów do poprawy i wprowadzania zmian.

O metodologii Rankingu można przeczytać:

Wyniki Rankingu

Ranking znajduje się na portalu gdzierodzic.info. W Rankingu uwzględniane są informacje
z ankiet wypełnianych przez kobiety, które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Nowe odpowiedzi kobiet są dodawane do punktacji szpitali co 24 godziny.

Począwszy od lutego danego roku Fundacja, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, co miesiąc publikuje zestawienie TOP10 z dziesięcioma placówkami, które
w poprzednim miesiącu osiągnęły najlepszą ocenę ogólną w Rankingu (dalej: „TOP10”).

Po zakończeniu każdego z kwartałów danego roku Fundacja publikuje także zestawienie TOP3 – trzech szpitali w każdym z 16. województw, które w danym kwartale uzyskały najwyższą ocenę ogólną w Rankingu (dalej: „TOP3”). Warunkiem znalezienia się szpitala w podsumowaniu TOP3 jest osiągnięcie oceny co najmniej 74,01 punktów, wyświetlanej na stronie głównej bazy szpitali po zaokrągleniu jako „OCENA KOBIET 75/100”. 

Zasady przyznawania listu gratulacyjnego za rok poprzedni

Listy gratulacyjne przyznawane są po zakończeniu poprzedniego roku kalendarzowego
i otrzymują je szpitale, które w poprzednim roku znalazły się przynajmniej raz w zestawieniu TOP10 lub w zestawieniu TOP3 oraz osiągnęły średnią ocenę ogólną w Rankingu co najmniej 74,01 punktów, wyświetlaną na stronie głównej bazy szpitali po zaokrągleniu jako „OCENA KOBIET 75/100”.

Postanowienia końcowe

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu w każdym momencie. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.