CENTRUM PRZYJAZNE RODZINIE

Województwo:
dolnośląskie

Miasto:
Głogów

Adres:
GARNCARSKA23

Szpital:


Kontakt:
poloznerodzinne.eu 725509508 centrumfamilia@wp.pl CENTRUM PRZYJAZNE RODZINIE


Program szkoły rodzenia

Edytuj Układy SZKOŁA RODZENIA ODBYWA SIE ONLAINE Założeniem Szkoły Rodzenia jest opieka nad kobietami w ciąży, zwiększanie ich świadomości dotyczącej ciąży, porodu i połogu, redukcja stresu związanego z nowymi doświadczeniami w tym szczególnym okresie życia W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­ne­go i ak­tyw­ne­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny, gdyż cia­ło ko­bie­ty naj­le­piej wie w ja­kim tem­pie i w jaki spo­sób uro­dzić dziec­ko. Taki po­ród nie bę­dzie trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem i da ko­bie­cie sa­tys­fak­cję z wy­ko­na­nia trud­ne­go za­da­nia.będziecie Państwo mogli odwiedzić oraz zaznajomić się z Blokiem Porodowym. Wie­le uwa­gi po­świę­ca­my kar­mie­niu pier­sią, po­nie­waż wiemy, że jest ono naj­lep­szym sposo­bem ży­wie­nia ma­leń­kie­go dziec­ka. Jed­nak ro­zu­mie­my i wspie­ra­my tak­że i te ko­bie­ty, któ­re wy­bra­ły inny spo­sób kar­mie­nia. Ro­dze­nia to tak­że spo­tka­nia z in­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi, cze­ka­ją­cy­mi na swo­je ma­leń­stwo. Daje moż­li­wość wy­mia­ny in­for­ma­cji, dys­ku­sji, a przede wszyst­kim wza­jem­ne­go wspar­cia. To wszyst­ko spra­wia, że ocze­ki­wa­nie na dziec­ko sta­je się ła­twiej­sze, przy­jem­niej­sze i po­zba­wio­ne więk­szo­ści obaw
Osoby prowadzące zajęcia

Specjalista piel położniczego EWA PAWŁOWSKA

Szkoła bezpłatna

Tak
Cennik


Dodatkowe informacje

Położna
Położna
Położna